Services

Vi løser mange forskellige services inden for Investeringsadministration.

Det dækker sevices, såsom Investeringsrapportering, Investeringsregnskab, Investeringsforeninger (NAV), håndtering af samlinger og IT (drift, vedligeholdelse og udvikling).

Det skal fremhæves, at investeringer skal ses bredt. Vi dækker traditionelle investeringer, såsom obligationer, aktier, investeringsforeninger, ejendomme, derivater m.m., men også Alternative investeringer er vi meget gode til. Herudover kan vi håndterer samlinger.

Nedenfor har vi beskrevet nogle af de services vi tilbyder. Se også under “Brancher” for mere detail information omkring netop din branche.

Information omkring Investeringsforeninger (NAV) er beskrevet under “Per brancher” – Investeringsforeninger.

Hvis du har nogle spørgsmål vedrørende vores services, er du mere end velkommen til at ringe eller sende os en e-mail. Informationer hertil forefindes under “Kontakt”.

 

 

Investeringsrapportering services

 

Ledelsesrapportering

Der er ikke en entydig løsning på dette. Hver kunde har lidt forskellige krav og ønsker. Vi leverer normalt et forslag, som enten er kort og viser aggregerede data eller en mere detailorienteret version.

Herefter finder sammen den model, der passer jer bedst.

 

Overvågning af Investeringspolitikken, kapitalforvalterne etc.

Bestyrelsen eller ejeren af investeringerne har vedtaget en politik eller strategi for forvaltningen. Bliver den overvåget?

Hænger politikken sammen med egne eller eksterne kapitalforvaltningsmandater?

Er er adskillelse mellem investering, rådgivning og administration?

Kan den overhovedet overvåges?

Vi hjælper med, at gøre politikken operationel og udarbejder en uafhængig overvågning og rapportering af politikken og evt. kapitalforvalterne, som ligeledes er tilgængelig i PandaCockpit®.

 

Afkastanalyse, Risiko og stresstest

PandaCockpit® giver overblik over investeringerne og giver mulighed for bedre beslutninger.

Med PandaCockpit® kan I se afkast-, risiko-, regnskabstal på jeres investeringer, benchmark, performance, jeres beholdninger, transaktioner, stamdata, kurser og nøgletal. Der er også mulighed for bestilling af rapporter, dataudtræk m.m.

Risiko indeholder typisk, overvågning af investeringsrestriktioner, valuta, modpart, Value at Risk analyser, Stresstest, beregning af statistiske nøgletal, Rating m.m.

Vi kan også beregne Solvency II (Market risk) eller andre stresstest herunder datamarter til brug for QRT.

Herudover kan og er vi integreret til andre ekspert systemer, hvor I kan foretage andre avancerede analyser.

 

Transparens på omkostninger og investeringer

En anden service vi kan vi tilbyde, er at gennemlyse alle investeringer for omkostninger inkl. f.eks. investeringsforeninger. Det skal fremhæves, at det ikke giver eksakte tal, men resultaterne er overraskende.

Vi kan også kontrollere, hvorvidt der afregnes i overensstemmelser/ tilnærmelsesvis i overensstemmelse med kapitalforvaltningsaftaler, depotaftaler m.m.

Til brug for transparens på investeringerne, har vi udviklet 2 former transparens ”Semi transparens” og ”Fuld transparens”.

Semi viser porteføljen på aggregeret niveau, mens fuld transparens viser porteføljen helt ned på andelen af en ISIN kode f.eks. i en investeringsforening.

Fuldtransparens kan f.eks. anvendes til Solvency II.

 

Rapportering til myndigheder

I kan også vælge flere forskellige services, som indberetning til Finanstilsynet, SKAT og Danmarks Nationalbank f.eks. Registrerede aktiver, QRT, valuta m.m.

 

Uddannelse

Vi bliver nogen gange mødt med frygten for, at miste viden i organisationen ved outsourcing.

Vores konklusion er ofte, at kunden opnår en større indsigt, fordi der er bedre tid til fordybelse – hvilket medfører bedre beslutninger.

Uanset hvad er der behov for uddannelse.

Vi hjælper gerne hermed.

 

 

Investeringsregnskab service

 

Back Office

Med PandaConnect får du let adgang til kvalificeret og fleksibel arbejdskraft inden for IT, Back- og Middle Office.

Vi udfører “rugbrødsarbejdet” og opfatter os selv som jeres medarbejdere.

Indledningsvis etablerer PandaConnect et samarbejde med jeres depotbank, så vi kan modtage elektroniske eller manuelle transaktioner og et afstemningsgrundlag.

De modtagne og indhentede informationer registreres i PandaConnects systemer.

Registrerede informationer kan være handler, renter, udbytter, udtrækninger, corporate actions, priser, papirstamoplysninger og nøgletal.

Herefter foretages en række kontroller, som bl.a. omfatter nominel afstemning, kontoafstemning til depotbanker, sammenkædning af fonds- og kontotransaktioner, stikprøvevis kontrol af kurser og stamoplysninger samt indhentning af manglende informationer.

Hvad angår Alternative investeringer sætter vi den bedst mulige løsning op, til at sikre du er så opdateret som muligt.

 

Regnskab

Grundstenen i vores services er investeringsregnskabet – uanset om I selv udarbejder det eller overlader det til os.

På grundlag af Back Office transaktionerne, vores stamdata og kurser er det muligt at beregne de tal, der indgår i fondsregnskabet.

Hvis I ønsker det, udarbejder PandaConnect et investeringsregnskab med tilhørende specifikationer. I behøver kun at bogføre en saldobalance en gang om måneden.

I forbindelse med årsrapporten, kan vi også tage dialogen med revisor, ligesom denne kan få adgang til PandaCockpit® i forbindelse med revisionen.

 

 

Håndtering af samlinger

En samlet oversigt over formuen omfatter ofte aktiver, der betragtes mindre som investeringer og mere karakteriseret ved at have sentimental værdi eller holdes på grund af individuel smag.

PandaConnect har udviklet et state of the art samlingsmodul, der håndterer alle former for kollektive genstande fra kunstværker, klassiske bilsamlinger mv.

Det betyder, at nogle kunder bruger PandaConnect som et komplementært livsstilsprodukt til værdier i stedet for udelukkende at bruge det til et investeringssystem.

 

 

IT services

 

IT platformen

PandaConnects fondssystem findes i én version, der kører på vores centrale IT platform. Vores kunder deles som hovedregel om IT setup, beregningsmetoder, stamoplysninger, nøgletal og de fleste kurser.

Vores platform består af adskilte produktions-, udviklings- og testmiljøer. Hertil kommer vores sikkerhedsmiljøer, hvor vi har en hot standby server, der er klar til at tage over med tab af maksimalt 5 minutters data og en komplet cold standby server med fuld backup.

Vores centrale fondssystem er udviklet på en Oracle database med Microsofts ASP.NET som brugergrænseflade. Det giver os en meget høj driftsstabilitet i forening med en høj udviklings-hastighed.

 

 

IT sikkerhed

PandaConnect lever op til Finanstilsynets skærpede krav til data- og leverancesikkerhed for outsourcing partnere til forsikringsselskaber, pensionskasser, pengeinstitutter, investeringsforeninger og lignende.

Hvert år afgives en erklæring omkring IT sikkerhed og brugersystemer fra anerkendte revisorer i overensstemmelse med den internationale standard ISAE 3402 type 2/ 3000 og Lov om finansielle virksomheder § 71 stk. 1. nr. 4.

Derudover afgives der hvert år en særskilt erklæring omkring katastrofeberedskab jf. ISAE 3000 DK.

Vi har fået disse erklæringer siden 1997.

 

I 2015 udvidede vi erklæringer med persondata.

Vores seneste rating fra EY er fra januar 2019, og er på “et meget tilfredsstillende niveau”. Under 2 % af de finansielle og børsnoterede virksomheder i Danmark opnår denne vurdering.

IT platformen står på et meget avanceret hostingcenter, der opfylder alle tænkelige krav. Vi modtager en årlig revisionserklæring omkring sikkerheden på dette center.

 

På vores hovedcenter findes vores  produktions-, udviklings- og test-miljøer samt et hot standby miljø.

På det sekundære center findes vores cold standby miljø med fuld backup, der kan sættes i drift inden for 5 timer.

 

 

PandaCockpit®

PandaCockpit® giver on-line adgang til et hurtigt overblik over porteføljerne i tal og grafik.

Essensen i PandaCockpit® er “Simply Portfolio Overview”.

Der er mulighed for at se en række f.eks. afkast, risikotal inkl. VaR, stresstest herunder Solvency II, Overvågning af Investeringspolitikken og kapitalforvaltere, modpartrisiko, regnskab, Fund service (NAV) etc.

Detailinformationer såsom beholdninger, transaktioner, fondsnotaer, kurser, stamdata, derivater er ligeledes tilgængelige.

Du har også moduler for dine Alternative Investering, selv dine samlinger kan medtages.

Der er mulighed for at trække data ud i datamart, Excel, pdf etc.

Herudover er og kan PandaCockpit integreres med andre ekspert systemer, herunder naturligvis bogføringssystemer.

 

 

Systemadgang

I kan få adgang til jeres data på flere måder.

Log på PandaCockpit® og få umiddelbart overblik over de mest relevante porteføljeoplysninger, eller bestil detaljerede rapporter i bestillingsmodulet. Alle rapporter genereres som PDF eller til Excel.

Skal I bruge rådata til egne systemer, udvikler vi gerne dataload til jer. Om det skal køre dagligt, ugentligt eller månedligt, bestemmer I selv.

I modtager jeres regnskabstal i en standardiseret fil – klar til at indlæse i jeres bogføringssystem.

Vil I have mere ud af jeres øvrige systemer, kan vi måske integrere disse til PandaConnects portfolio management system. Eksempelvis kan vi uploade jeres porteføljer til Bloomberg og kan således give jer en bedre udnyttelse af mulighederne. Hvis I vil arbejde videre med jeres porteføljer i Nordea Markets, kan I bruge vores “Copy to Analytics”.

Har I behov for andre integrationer, er vi klar til at udvikle disse til jer.

 

 

IT udvikling

En af hjørnestenene i vores ydelser er kombinationen mellem IT og forretning.  PandaConnect kan stille både forretnings- og udviklingsressourcer til rådighed og har stor erfaring indenfor projektudvikling.

Med jeres data, vores platform og udviklingsekspertise er PandaConnects portfolio management system et rigtigt godt udgangspunkt for den videre systemudvikling. Det kan være en 100 % individuel udvikling, som I selv definerer, eller det kan være en udvikling af mere generel karakter, som andre kunder eller PandaConnect kan bidrage til.

Vi har sammen med KPMG og EY udarbejdet en udviklingsmodel, som er integreret i vores systemudvikling.

Kunderne forstyrres meget sjældent af IT udviklingen og vi har stor succes med at overholde deadlines og budgetter.