Tjenester

Vi løser mange forskjellige tjenester innenfor Investeringsadministrasjon.

Dette dekker tjenster som Investeringsrapportering, Investeringsregnskap, Verdipapirfondsselskap (NAV), Håndtering av samlinger og IT (drift, vedlikehold og utvikling).

Det bør legges vekt på at investeringer må ses bredt. Vi dekker tradisjonelle investeringer, som obligasjoner, aksjer, investeringsfond, eiendommer, derivater etc., men vi er også veldig gode på Alternative investeringer. I tillegg kan vi håndtere samlinger.

Nedenfor har vi beskrevet noen av tjenestene vi tilbyr. Se også på “Per Næring” for spesifikk informasjon om relevante tjenester for segmentet ditt.

Informasjon om verdipapirfondsselskap (NAV) kan du se på under “Per Næring”.

Har du spørsmål angående våre tjenester, vennligst ring oss eller send oss på e-post. Informasjon er under “Kontakt”

 

 

Investeringsrapportering tjenester

 

Ledelsesrapportering

Det er ikke noen entydig løsning på dette. Hver kunde har forskjellige krav og ønsker. Vi gir vanligvis et forslag, som enten er kort og aggregert eller en mer detaljert versjon.
Sammen finner vi den modellen som passer best for dere.

 

Overvåkning av investeringspolitikk

Ledelsen eller Eieren har vedtatt en politikk eller strategi for investeringsforvaltningen. Blir den overvåket?

Henger politikken sammen med egne eller eksterne investeringsmandater?

Kan den overhodet overvåkes?

Er deres separasjon mellom investering, rådgivning og administrasjon?

 

Vi hjelper med å gjøre politikken operasjonell og utarbeider en uavhengig overvåkning og rapportering av politikken og ev. kapitalforvalterne.

Vi kan også tilby å kontrollere kontraktene med banker, kapitalforvaltere etc. for riktig omkostninger.

 

Avkastningsanalyse, risiko og stresstest

PandaCockpit® gir oversikt over investeringene og ta bedre beslutninger.

Med PandaCockpit® kan dere se avkastningen, risiko på deres investeringer, benchmark, beholdninger, transaksjoner, statiske data, kurser og nøkkeltall. Det er også mulig å bestille rapporter og gjøre data uttræk .

Risiko består av compliance funksjoner, valuta, motpart, Value-at-Risk-analyser, Stresstest og beregning av statistiske nøkkelindikatorer, rating m.m.

I tillegg kan og er vi integrert i andre ekspertsystemer, der dere kan foreta andre avanserte analyser.

 

Transparens i omkostninger og investeringer

Som en service kan vi tilby grundig gjennomgang av alle investeringer med tanke på omkostninger inkl. f.eks. investeringsforeninger. Det må understrekes at dette ikke gir eksakte tall, men resultatene kan være overraskende.

Vi kan også sjekke om bosetningen avvikles / i samsvar med kapitalforvaltningsavtaler mv.

Vi har utviklet to ulike metoder for transparens innen investeringer: “Semi transparens” og “Full transparens”.

Semi viser porteføljen på et samlet nivå, mens full transparens viser porteføljen helt ned til andelen av en ISIN-kode, f.eks. i en investeringsforening.

 

Rapportering til myndighetene

Dere kan også velge flere forskjellige servicer som innberetter til Finanstilsynet.

 

Utdannelse

Noen ganger blir vi møtt med frykten for at organisasjonen skal miste oversikten ved bruk av outsourcing.

Konklusjonen vår er derimot ofte at kunden får bedre innsikt, fordi det oppnås bedre tid til fordypning – noe som medfører bedre beslutninger.

Uansett vil det alltid være behov for utdannelse.

Og det hjelper vi gjerne til med.

 

 

Investeringsregnskap tjeneste

 

Back Office

Med PandaConnect får du enkel tilgang til kvalifisert og fleksibel arbeidskraft innenfor IT, Back Office og Middle Office.

Vi tar oss av det daglige rutinearbeidet og oppfatter oss selv som deres medarbeidere.

Innledningsvis etablerer PandaConnect et samarbeid med depotbanken deres, slik at vi kan motta elektroniske eller manuelle transaksjoner og et avstemmingsgrunnlag.

De mottatte og innhentede opplysningene registreres i PandaConnects systemer.

Disse opplysningene kan omfatte handler, renter, utbytte, innløsing, selskapshendelser, priser, statiske data og nøkkeltall.

Deretter foretas en rekke kontroller som blant annet omfatter nominell avstemming, kontoavstemning mot depotbanker, tilknytning mellom verdipapirer og kontotransaksjoner, stikkprøvekontroller av kurser og statiske data samt innhenting av manglende opplysninger.

Når det gjelder alternative investeringer, setter vi opp best mulig løsning for å holde deg så oppdatert som mulig.

Regnskap

Grunnsteinen i ytelsene våre er investeringsregnskapet – uansett om dere utarbeider det selv eller overlater det til oss.

På grunnlag av Back Office-transaksjonene, de statiske dataene og kursene er det mulig å beregne tallene som inngår i regnskapet.

Hvis dere ønsker det, utarbeider PandaConnect et regnskap med tilhørende spesifikasjoner. Dere trenger kun å bokføre en saldobalanse en gang i måneden.
I forbindelse med årsrapporten, vi kan også ta dialog med revisor, og dette kan få tilgang til PandaCockpit® i forbindelse med revisjonen.

 

 

Håndtering av samlinger

En samlet oversikt over formuen omfatter ofte aktiver som anses mindre som investeringer og mer karakterisert ved å ha sentimental verdi eller holdes på grunn av individuell smak.

PandaConnect har utviklet et toppmoderne samlingsmodul som håndterer alle former for kollektive gjenstander fra kunstværker, klassiske bilsamlinger mv.

Det betyr, at enkelte kunder bruker PandaConnect som et komplementært livsstilsprodukt for verdier i stedet for å bruke det til utelukkende et investeringssystem.

 

 

IT tjenester (drift, vedlikehold og utvikling)

 

IT-plattformen

PandaConnects portfolio managment system finnes i én versjon som kjører på den sentrale IT-plattformen vår. Klientene våre deler som regel IT-oppsett, beregningsmetoder, statiske data, nøkkeltall og de fleste kurser.

Plattformen består av atskilte produksjons-, utviklings- og testmiljøer. I tillegg til disse har vi sikkerhetsmiljøene, hvor vi har en aktiv reserveserver som er klar til å ta over med tap av maksimalt 5 minutter med data, og en komplett passiv reserveserver med full sikkerhetskopiering.

Det sentrale fondssystemet er utviklet på en Oracle-database med Microsofts ASP.NET som brukergrensesnitt. Det gir oss svært høy driftsstabilitet kombinert med en høy utviklingshastighet.

 

IT-sikkerhet

PandaConnect lever opp til IKT Forskriften fra det norske Finanstilsyn, beskyttelse af personoplysninger og der avgis hvert år en erklæring.

PandaConnect lever også opp til det danske Finanstilsynets skjerpede krav til data- og leveranse-sikkerhet for blant annet forsikringsselskapenes, pensjonskassenes, pengeinstituttenes og investeringsforeningenes tjenesteutsettings-partnere.

Hvert år avgis en erklæring om IT-sikkerhet og brukersystemer fra anerkjente revisorer i overensstemmelse med den internationale standard ISAE 3402 type 2/3000 og den danske loven om finansielle virksomheter § 71 stk.1 nr. 4.

I tillegg gis hvert år en egen uttalelse om kastastrofeberedskap se. ISAE 3000 DK.

Vi har fått disse erklæringene siden 1997.

I 2015 har vi utvidet dette til også å omfatte personlige data.

Den siste rangeringen, som er fra januar 2019, plasserer oss på “et meget tilfredsstillende nivå”. Under 2 % av de finansielle og børsnoterte virksomhetene i Danmark oppnår denne vurderingen.

IT-plattformen er plassert i et svært avansert hostingsenter, som oppfyller alle tenkelige krav. Vi mottar en årlig revisjonserklæring om sikkerheten på dette senteret.

Produksjons-, utviklings- og testmiljøene våre samt en aktiv reserveserver er plassert i hovedsenteret vårt. På det sekundære senteret ligger den passive reserveserveren med full sikkerhetskopiering, som kan settes i drift innen 5 timer.

 

PandaCockpit®

PandaCockpit® gir rask oversikt over porteføljene i tall og grafikk.

Essensen i PandaCockpit® er “Simply Portfolio Overview”.

 

Her det mulig å se en hel del informasjon, blant annet avkastning, risiktall, inkl. VaR, stresstest, deriblant Solvency II, overvåkning av investeringspolitikken og kapitalforvaltere, motpartsrisiko, regnskap, Fund service (NAV) m.m.

Detaljert informasjon om beholdninger, transaksjoner, fondsnotaer, kurser, stamdata, og derivater er også tilgjengelige.

Du har også moduler for alle dine Alternative investeringer, selv dine samlinger.

Det er mulig å ekspotere data til datamart, Excel og pdf.

I tillegg kan PandaCockpit® også integreres med andre ekspertsystemer, blant annet bokföringssystemer.

 

Systemtilgang

Dere kan få tilgang til dataene på flere måter.

Logg på PandaCockpit® og få umiddelbar oversikt over de mest relevante investeringsdata. Bestill detaljerte rapporter i bestillingsmodulen. Alle rapporter genereres som PDF eller Excel.

Bruk Appen for å se en toppvisning.

Hvis dere har behov for å bruke rådata i deres egne systemer, kan vi tilby datanedlastinger. Om de skal kjøre daglig, ukentlig eller månedlig, bestemmer dere selv.

Dere mottar regnskapstallene i en standardisert fil – klare til leses inn i bokføringssystemet deres.

Vil dere ha mer ut av de øvrige systemene deres, kan vi kanskje integrere disse i PandaConnects portfolio management system.

Vi kan for eksempel laste opp porteføljene deres til Bloomberg, slik at dere kan utnytte potensialet bedre.

Har dere behov for andre integreringer, er vi klar til å utvikle programvaren for dere.

 

IT-utvikling

En av hjørnesteinene i ytelsene våre er kombinasjonen mellom IT og forretninger. PandaConnect kan stille både forretnings- og utviklingsressurser til rådighet og har bred erfaring innenfor prosjektutvikling.

Med deres data og vår plattform og utviklingsekspertise er PandaConnects fondssystem et svært godt utgangspunkt for den videre systemutviklingen. Det kan være en 100 % individuell utvikling som dere definerer selv, eller det kan være en utvikling av mer generell karakter som andre kunder eller PandaConnect kan bidra til.

Sammen med KPMG og EY har vi utarbeidet en utviklingsmodell som vi benytter i systemutviklingen.

Kundene forstyrres svært sjelden av IT-utviklingen, og vi har stor suksess med å overholde tidsfrister og budsjetter.