Tjänster

Vi löser många olika tjänster inom  investeringsadministration.

Detta omfattar tjänster som Investeringsrapportering, Investeringsbokföring, Collection Management och IT (drift och utveckling).

Det bör understrykas att investeringar måste ses i vid utsträckning. Vi täcker traditionella investeringar som obligationer, aktier, investeringsfonder, fastigheter, derivat etc. men vi är också mycket bra på alternativa investeringar. Dessutom kan vi hantera samlingar.

Nedan har vi beskrivit några av de tjänster vi erbjuder. Se även “Per Industri” för mer detaljerad information om din bransch.

Om du har några frågor angående våra tjänster, är du välkommen att ringa eller skicka ett mail till oss. Information finns under “Kontakta”.

 

Investeringsrapportering tjänster

 

Ledningsrapportering

Det fins ingen entydig lösning på detta. Varje kund har olika krav och önskemål.

Vanligtvis kommer vi med ett förslag som är antingen är kort och aggregerad eller mer detaljerad version.

Tillsammans hittar vi den modell som passar er bäst.

 

Övervakning av investeringspolicy

Styrelsen eller ägaren har beslutat om en policy eller strategi. Har ni övervakning på den?

Hänger policyn ihop med egna eller externa investeringsmandat?

Kan den överhuvudtaget övervakas?

Är deras separation mellan investering, rådgivning och administration?

Vi hjälper med att göra policyn operationell och utarbetar en oberoende övervakning och rapportering av policyn och ev. kapitalförvaltarna.

Vi kan också erbjuda att kontrollera kontrakten med depåer etc.

 

Avkastningsanalys, Risk och stresstest

PandaCockpit® ger överblick över investeringarna.

Med PandaCockpit® kan ni se avkastningen, risk på era investeringar och benchmark, era behållningar, transaktioner, stamdata, priser och nyckeltal. Man kan även beställa rapporter och ta ut data.

Risken består av compliancefunktioner, valuta, motpart, Value-at-Risk-analyser, Stresstest och beräkning av statistiska nyckeltal, betyg etc.

Därutöver kan och är vi integrerade och integrerbara i andra expertsystem där vi kan utföra andra avancerade analyser.

 

Transparens för kostnader och investeringar

Som en service kan vi erbjuda att genomlysa alla investeringar for kostnader inklusive t.ex. investeringsfonder. Det poängteras att detta inte ger exakta tal, men resultaten är överraskande.

Vi kan också kontrollera om uppgörelser avvecklas enligt / i enlighet med kapitalförvaltningsavtal, förvaringsavtal etc.

Till användning för transparens för investeringarna har vi utvecklat två former för transparens: “Semi transparens” och “Full transparens”.

Semi visar portföljen på aggregerad nivå, medan full transparens visar portföljen helt ned på andelen av en ISIN-kod t.ex. i en investeringsfond.

Full transparens kan t.ex. användas för Solvency II.

 

Utbildning

Vi möts ibland med en rädsla för att kunskap ska gå förlorad inom organisationen i samband med outsourcing.

Vår konklusion är ofta att kunderna uppnår en större insikt eftersom det blir mer tid till fördjupning – vilket medför bättre beslut.

Oavsett vad finns det alltid behov av utbildning.

Vi hjälper er gärna med detta.

 

 

Investeringsbökföring tjänster

Back Office

Med PandaConnect får du lätt tillgång till kvalificerad och flexibel arbetskraft inom IT-, Back- och Middle Office.

 

Vi utför “brödjobbet”, och uppfattar oss själva som er egen personal.

Inledningsvis etablerar PandaConnect ett samarbete med era depåbanker, så vi kan ta emot elektroniska eller manuella transaktioner och få ett underlag att stämma av emot.

De uppgifter som inhämtas registreras i PandaConnects fondsystem. Registrerad information kan vara handelstransaktioner, räntor, utdelningar, inlösen, corporate actions, priser, stamdatainformation och nyckeltal.

Sedan utförs ett antal kontroller, som bland annat omfattar nominell avstämning av behållningar och konton mot depåbanker, sammankoppling av fond- och kontotransaktioner, kontroller av kurser och stamdata, samt inhämtning av information som saknas.

 

När det gäller alternativa investeringar installerar vi den bästa lösningen för att hålla dig så uppdaterad som möjligt.

 

Investeringsredovisningen

Hörnstenen i våra tjänster är fondredovisningen, oavsett om ni själv väljer att utarbeta den eller överlåter det till oss.

Med Back Office transaktionerna, våra stamdata och kurser som bakgrund, är det möjligt att beräkna de tal som ska ingå i fondredovisningen.

Om ni vill kan PandaConnect förbereda er fondredovisning, inklusive tillhörande specifikationer. Ni behöver bara bokföra ändringarna en gång i månaden.

I samband med årsrapporten kan vi också ta dialog med revisor, liksom den kan få tillgång till PandaCockpit® i samband med revisionen.

 

 

Collection Management

En sammanfattad översikt över förmögenheten innefattar ofta tillgångar som betraktas mindre som investeringar och mer karakteriseras av att ha sentimentala värden eller hålls på grund av individuell smak.

PandaConnect har utvecklat en toppmodern samlingsmodul som hanterar alla former för kollektiva föremål från konstverkare, klassiska bilsamlingar mv.

Det innebär att vissa kunder använder PandaConnect som en kompletterande livsstilsprodukt för värden istället för att bara använda den för ett investeringssystem.

 

 

IT

 

IT-plattform

PandaConnects portfoilio management system finns i en version som körs på vår centrala IT-plattform. Våra kunder del i allmänhet om IT setup, beräkningsmetoder, stamdata, nyckeltal och de flesta kurser.

Vår plattform består av separata produktions-, utvecklings- och testmiljöer. Dessutom har vi våra säkerhetsmiljöer, dels en hot standby-server som är redo att ta över med maximalt 5-minuters dataförlust, och dels en komplett cold standby-server med fullständig backup.

Vårt centrala fondsystem har utvecklats på en Oracle-databas med Microsoft ASP.NET användargränssnitt. Det ger oss en mycket hög driftsstabilitet i förening med en hög utvecklingshastighet.

 

IT-säkerhet

PandaConnect uppfyller den danska Finansinspektionens hårda krav på data- och leveranssäkerhet för outsourcingpartners till försäkringsbolag, pensionsfonder, banker, kapitalförvaltare och liknande.

Varje år får vi ett uttalande om vår IT- och användarsäkerhet från ansedda revisorer, i enlighet med den internationella standarden ISAE 3402 type 2/3000 och den danske Lagen om finansiella företag § 71 punkt 1. nr. 4.

Dessutom får kunden varje år en separat rapport om katastrofberedskap se. ISAE 3000 DK.

Vi har fått dessa uttalanden sedan 1997.

Under 2015 har vi utvidgat detta till att även omfatta person data.

Vår senaste rating är från januari 2019 och är på “en mycket tillfredsställande nivå”. Mindre än 2% av de börsnoterade finansiella bolagen i Danmark har uppnått detta fina resultat.

IT-plattformen står på ett mycket avancerat hosting center, som tillgodoser alla tänkbara krav. Vi får ett årligt revisionsutlåtande om säkerheten i detta center.

På vårt huvudcenter finns våra produktions-, utvecklings- och testmiljöer, samt en hot standby-miljö.

Vid det sekundära centret finns vårt cold standby miljö med en fullständig backup, som kan vara i drift inom 5 timmar

 

PandaCockpit®

PandaCockpit® ger on-line tillgång till en snabb översikt av portföljer i siffror och grafik.

Essensen av PandaCockpit® är “Simply Portfolio Overview”.

Det är möjligt att se en rad, t.ex. avkastning, Risktal inkl. VaR, stresstest inklusive Solvency II, Övervakning av Investeringspolicyn och kapitalförvaltare, motpartsrisk, räkenskaper osv.
Detaljinformation som innehav, transaktioner, fondnotor, priser, stamdata, derivat är också tillgängliga.

Du har även moduler för alla dina alternativa investeringar, även dina samlingar.

Det finns möjlighet att få ut data i datatorg, Excel, PDF etc.

Härutöver är och kan PandaCockpit® integreras med andra expertsystem, naturligtvis inklusive bokföringssystem.

 

Systemåtkomst

Ni kan komma åt era data på flera sätt.

Logga in på PandaCockpit® och få omedelbar överblick över den mest relevanta portföljinformationen eller beställ detaljerade rapporter via beställningsmodulen. Alla rapporter genereras som PDF eller Excel.

 

Använd App för en toppvy.

Ska ni använda rådata till egna system utvecklar vi gärna ett dataload åt er. Ni bestämmer om det skall köras dagligen, veckovis eller månadsvis.

Ni får alla bokföringstal på en standardiserad fil – redo att läsas in i ert eget ekonomisystem.

Vill ni ha ut mer av era andra system kan vi kanske integrera dessa i PandaConnects portfolio management system.

 

Vi kan till exempel ladda upp er portfölj till Bloomberg och ni kan därmed få ett bättre utnyttjande av möjligheterna.

Om ni behöver andra integrationer är vi alltid beredda att utveckla dem åt er.

 

IT-utveckling

En av hörnstenarna i våra tjänster är kombinationen mellan IT och affärer. PandaConnect kan erbjuda både affärs- och utvecklingsresurser och har lång erfarenhet av projektutveckling.

Med er data och vår plattform och utvecklingskompetens, är PandaConnects fondsystem en mycket bra utgångspunkt för vidare systemutveckling. Det kan vara en 100% individuell utveckling som ni definierar själv, eller det kan vara en utveckling av mer allmän karaktär, som andra kunder eller PandaConnect kan bidra till.

Vi har tillsammans med KPMG och EY utarbetat en utvecklingsmodell som är integrerad i vår systemutveckling.

Som kund störs ni sällan av IT-utvecklingen och vi har stor framgång med att klara uppställda deadlines och budgetar.